Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Nema Problema (NP) tycker att din integritet är viktig och den är något vi vill respektera och värna. För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, utveckla våra program och kommunicera vårt arbete behöver vi emellertid behandla personuppgifter. Den här policyn innehåller information om vilka uppgifter om dig som NP behandlar, för vilka ändamål och hur länge uppgifterna sparas.

Personuppgiftsansvarig

Nema Problema (organisationsnummer 802505-9208; säte och adress Bellmansgatan 5, 118 20 Stockholm; kontakt info@nemaproblema.se) är personuppgiftsansvarig för

föreningens behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig om du har frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter.

När behandlar vi personuppgifter?

NP behandlar personuppgifter i relativt begränsad omfattning och aldrig utan att informera dig härom. Den huvudsakliga behandlingen sker i samband med registrering av medlemmar samt administration av våra mentorprogram och yrkesförberedande kurser. Härutöver sker behandling när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, ansöker om att bli volontär, ansöker om anställning eller i övrigt söker kontakt med oss via vår hemsida.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vad gäller personer som är i kontakt med organisationen på ovan angivet sätt registreras främst namn och mailadresser. Inom ramen för våra mentorprogram och yrkesförberedande kurser registreras även telefonnummer och viss personlig information såsom ålder, utbildning och yrke.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du väljer att lämna. NP har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

NP behöver medlemmarnas namn och mailadresser för att kunna kalla till årsmöten och i övrigt kontakta medlemmar samt hålla ett uppdaterat medlemsregister i enlighet med god föreningssed.

Inom ramen för våra våra mentorprogram och yrkesförberedande kurser behandlar vi personuppgifter för att hålla kontakt med deltagare, mäta resultat och i övrigt utföra aktiviteter i enlighet med vad vi informerar om och åtar oss att göra.

I övriga situationer (främst när du anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, ansöker om att bli volontär, ansöker om anställning eller i övrigt söker kontakt med oss via vår hemsida) använder vi dina personuppgifter för och endast för att kontakta dig i ändamål för vilket du lämnat dem.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

NP anlitar externa tjänsteleverantörer som tillhandahåller digitala och IT-relaterade tjänster som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet. Dessa leverantörer behandlar vissa personuppgifter för vår räkning, varvid de agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. Aktuella leverantörer har valts med hänsyn till dess höga tillförlitlighet och vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med dem.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Google G Suite for Nonprofits: Datan lagras i USA men Google är anslutna till EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. Google har fått bekräftat av europeiska dataskyddsmyndigheter att deras kontrakt och överföring av uppgifter följer GDPR.
  • Server via Google G Suite for NonProfits – en Team Drive som endast NPs personal har tillgång till (se ovan).
  • Mail via Google G Suite for NonProfits (se ovan).
  • Hemsida via WordPress.
 1. Digital marknadsföring:
  • Nyhetsbrev via Mailchimp. Datan lagras i USA.
  • Cookies; Google Analytics och Youtube. Datan lagras i USA.
  • Sociala medier; Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Datan lagras i USA. 

NP delar som utgångspunkt aldrig dina personuppgifter med andra än ovan nämnda leverantörer. I den utsträckning det särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in och är nödvändigt för utförandet av en aktivitet kan dina personuppgifter dock komma att delas med våra samarbetspartners. Vidare kan personuppgifter komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. utföra den aktivitet för vilka de lämnats. Vad gäller medlemsregister och register för våra mentorprogram och yrkesförberedande kurser uppdateras personuppgifter en gång per år varvid dina uppgifter endast behålls om du alltjämt är del av aktuell aktivitetet  använder tjänsten eller samtycker till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid.

Du har rätt att när som helst begära att vi utplånar dina personuppgifter samt återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Vissa uppgifter behöver vi dock ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i sju år.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av NP. Du ska i sådant fall begära detta genom att kontakta personuppgiftsansvarig (se kontaktuppgifter nedan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller önskar att användning av dina personuppgifter begränsas eller helt upphör, kan du begära ändring, begränsning eller radering. I vissa fall har du även rätt få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.

Om du anser att NP behandlar dina personuppgifter i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar och sociala medier

På NPs hemsida www.nemaproblema.se, förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Vidare gäller denna policy inte för digitala plattformar där NP finns representerade men vilka vi inte kan kontrollera, www.facebook.com/nemaproblemaSE och www.instagram.com/nemaproblema.se.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. NP har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Se mer information i vår Datasäkerhetspolicy.

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig info@nemaproblema.se eller 0766293239.

Den här webbplatsen använder cookies och Google analytics för att Nema Problema ska få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen och för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring. Genom att fortsätta använda denna hemsidan godkänner du detta. Ok