Välkommen till Nema Problema!

Nema Problema är en ideell organisation som verkar för att stärka integrationen i Sverige. Vi arbetar med mentorprogram, där en person som är ny i Sverige matchas ihop med en etablerad mentor som har liknande yrkes- och utbildningsbakgrund. Mentorprogrammet syftar till att hjälpa den som är ny i Sverige att ta steg mot den svenska arbetsmarknaden.

Forskningen visar att just mentorskap är ett effektivt sätt för att hjälpa utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Det visar också resultaten från våra yrkesmentorprogram! Cirka 35 % av de adepter som deltagit i programmet har fått jobb under programtiden.

Nema Problema främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet Jobbsteget Tillsammans som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Jobbsteget Tillsammans löper från februari 2023 till och med december 2025. Det övergripande målet med Jobbsteget Tillsammans är att 500 tredjelandsmedborgare har inlåtits i ett individanpassat och framgångsrikt mentorprogram där deras förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden har stärkts. Läs mer om Jobbsteget Tillsammans här.

Våra resultat

Vi mäter effekten av våra framsteg. Läs mer om hur vi gör och vad vi åstadkommit hittills.

Följ oss i våra sociala medier!