Jobbsteget Tillsammans

Nema Problema driver projektet Jobbsteget Tillsammans som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Jobbsteget Tillsammans syftar till att stötta tredjelandsmedborgare (medborgare i länder utanför EU) som är nya i Sverige att ta steg mot arbetsmarknaden och således integreras i det svenska samhället. Den målgrupp av tredjelandsmedborgare som projektet riktar sig mot är kvotflyktingar, anhöriga som flyttat till en familjemedlem vilken har uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige samt ukrainare med barn som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Huvuddelen av Jobbsteget Tillsammans utgörs av mentorprogram. Deltagarna inlåts i ett åtta månader långt program där de matchas med en mentor med liknande yrkes- och utbildningsbakgrund och som har erfarenhet av att arbeta i Sverige. Under månatliga träffar arbetar deltagarna i sina mentorpar för att adepten (den som är ny i Sverige) ska ta steg mot arbetsmarknaden. I programmet arrangeras även gruppaktiviteter för nätverkande och kompetensutveckling och deltagarna erhåller även digitala verktyg för arbetssökande. Deltagarna synliggörs också för en pool av rekryteringsbolag som kan utgöra en direkt länk till arbetsmarknaden genom att vi arrangerar Jobbforum.

Jobbsteget Tillsammans löper från februari 2023 till och med december 2025. Det övergripande målet med Jobbsteget Tillsammans är att 500 tredjelandsmedborgare har inlåtits i ett individanpassat och framgångsrikt mentorprogram där deras förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden har stärkts. Vidare är målet att:

  • 90 % av de 500 deltagande tredjelandsmedborgare hittar eller tar mätbara steg mot jobb under tiden de är med i mentorprogrammet.
  • 80 % av deltagande tredjelandsmedborgare har fått ett utökat nätverk under tiden de är med i mentorprogrammet.
  • 25 aktörer, som exempelvis kommuner eller företag, har deltagit i projektet.
Nema Problema främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet Jobbsteget Tillsammans
som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.