Resultat

Nema Problema
– En växande integrationsorganisation

Under 2023 startade 614 personer i vårt mentorprogram, varav 307 adepter och 307 mentorer. Rekord för Nema Problema! 262 adepter deltog i omgångar som avslutades under 2023.

Några höjdpunkter från rapporten är att 28 % av adepterna hittade ett jobb, 12 % hittade en praktik och 16 % hittade en relevant utbildning under programtiden.

Rapporten visar också att ytterligare 25 % av adepterna har fått ett arbete inom ett år efter avslutat program, eller gått från deltid till heltidsarbete. 85 % av deltagarna anser att de är nöjda med programmet och 71 % av mentorparen uppger att de kommer fortsätta ses efter programmet.

I rapporten kan ni läsa mer ingående om våra resultat från året!

Vår syn på effekter

Nema Problema arbetar aktivt med att mäta resultat och effekter (nedan kallat effektmätning). Detta gör vi för att:

 • Ta ansvar för våra handlingar och säkerställa att vi faktiskt bidrar till positiv förändring i samhället.
 • Informera oss om vad vi gör rätt och fel, samt hur vi kan fördela och tilldela våra resurser på effektivast möjliga sätt.
 • Kommunicera med omvärlden och bidra till arbetet på fältet.

Att mäta effekter – alltså den förändring som våra deltagare genomgår och som inte hade inträffat utan våra insatser – är emellertid svårt. Därför jobbar vi ständigt med att utveckla vår effektmätning och de siffror vi anger måste alltid tolkas med viss försiktighet. För att du ska känna dig trygg med att vi gör vårt bästa och verkligen bidrar till positiv förändring så beskriver vi här vår effektmätning. 


Hur vi mäter resultat och effekter

Nema Problemas effektmätning, baseras på en sammanfattning av befintlig ”best practice” och forskningsråd gällande metoder för att mäta och hantera resultat och effekter som ett led i sin verksamhetsstyrning. Som grundläggande metod utgår vi från vår förändringsteori och s.k. “logikmodeller”, som illustrerar hur våra olika aktiviteter är tänkta att leda till ökad integration. Modellerna börjar med resurser, fortsätter med aktiviteter och prestationer och fullbordas i utfall och effekter på kort, medellång och längre sikt.


Indikatorer och mätmetoder

Till vart och ett av stegen i modellerna kopplar vi indikatorer. Vad är då en indikator? Jo, en indikator är en metodologisk konstruktion som bygger på en viss typ av evidensbaserade antaganden och som konkretiseras i empiriska underlag. Det vill säga tar sig uttryck i konkreta datauppgifter. Och till var och en av indikatorerna kopplas en metod för att samla in data. 

Den viktigaste mätmetoden för Nema Problema är online-enkäter som deltagare får svara på. Innan en aktivitet så fyller alla deltagare i en ”base case-enkät” med frågor om deras integrationssituation – med fokus på arbete, skola, nätverk och mående. Efter programmet följs detta upp av ”resultatenkäter”, med motsvarande frågor och frågor om vad de har tyckt om aktiviteten i fråga. 

Frågor hämtas i största möjliga mån från välansedda studier utförda av pålitliga aktörer. Många frågor har dock anpassats för att möta målgruppens språkkunskaper. Vidare har Nema Problema utarbetat vissa egna frågor, då vi efter noggranna undersökningar inte lyckats finna relevanta frågor motsvarande samtliga indikatorer vi vill mäta.
– Här – kan du läsa mer om de frågor vi ställer.

Utöver frågeundersökningar används även fokusgruppsintervjuer och observationer.


Kontroll av resultat

Nema Problema saknar idag de resurser som krävs för att mäta effekter på ett vetenskapligt korrekt sätt. Vi gör dock vårt yttersta för att urskilja effekter från utfall. Det sker genom flera mekanismer:

 • Förändringen deltagare genomgår under våra aktiviteter jämförs med extern data om förändringen som andra personer i målgruppen genomgår under motsvarande period.
 • Deltagarnas status efter aktiviteter jämförs med status hos personer i samma målgrupp som ska påbörja aktiviteter.
 • Vi mäter indikatorer som enligt externa evidens står i kausalt samband med viss förändring.
 • Deltagare får svara på om och i vilken utsträckning viss förändring kan tillskrivas Nema Problema.

Vidare analyserar och diskuterar vi resultat med hänsyn till:

 • Dödviktvad som ändå skulle ha hänt.
 • Tillskrivningåtgärder som andra vidtar.
 • Minskninghur mycket resultatet efter den första åtgärden kommer att minska över tid.
 • Förskjutning den omfattning ”problem” har flyttat någon annanstans eller uppkomna resultat har skjutit andra positiva resultat åt sidan. 
 • Oavsiktliga konsekvenser följder som inte på förhand räknats med, vilka kan vara negativa eller positiva.

För enkäter beaktas även:

 • Svarsfrekvenshur stor andel som har svarat.
 • Svars-/bortfallsbias om de som svarat på enkäten är representativa. 
 • Intressekonfliktsbias – om de som svarar kan ha anledning att ge felaktiga svar eller om den som tolkar svaren är partisk.

En presentation om effektmätning

Tidigare Impact Reports

Nema Problemas Samverkansmodell

 

Vill du hjälpa till och stötta våra integrationsprojekt i Stockholm?

Nema Problema är en liten ideell organisation där ditt stöd gör stor skillnad.