Genomföra en kontrollgruppsstudie för  Nema Problema 

Nema Problema är en ideell organisation som verkar för att stärka integrationen i Sverige. Vi  arbetar med mentorprogram, där en person som är ny i Sverige matchas ihop med en etablerad  mentor som har liknande yrkes- och/eller utbildningsbakgrund. Mentorprogrammet syftar till att  stötta den som är ny i Sverige att ta steg mot den svenska arbetsmarknaden. Forskningen visar  att just mentorskap är ett effektivt sätt för att hjälpa utrikes födda att komma in på  arbetsmarknaden. Det visar också resultaten från våra yrkesmentorprogram. Cirka 30 % av de  adepter som deltagit i programmet har fått jobb, varav drygt 70 % uppger att de är nöjda med  sitt arbete och att mentorprogrammet har varit till hjälp i relation till arbetet. 

Bakgrund och syfte  

Nema Problema driver projektet Jobbsteget Tillsammans (JST) som medfinansieras av Asyl-,  migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projekt ska främja migrationens möjligheter och  bidra till att Sveriges migrationsprocess utvecklas och till att vi bättre tillvaratar alla människors  kunskaper och erfarenheter. JST löper från februari 2023 till och med december 2025. 

JST övergripande mål är att tredjelandsmedborgare* (TLM = medborgare i länder utanför EU) har  integrerats på den svenska arbetsmarknaden och deltar aktivt i samhället samt har stärkt sitt  sociala nätverk. Huvuddelen av JST utgörs av ett mentorprogram i vilket deltagarna inlåts i ett  åtta månader långt program där de matchas med en mentor med liknande yrkes- och  utbildningsbakgrund och som har erfarenhet av att arbeta i Sverige. Under månatliga träffar  arbetar deltagarna i sina mentorpar för att adepten (den som är ny i Sverige) ska ta steg mot  arbetsmarknaden. I programmet arrangeras även gruppaktiviteter för nätverkande och  kompetensutveckling. Dessutom erhåller deltagarna digitala verktyg för arbetssökande och  kanaler till arbetsmarknaden. 

JST projektmål är bland annat att 500 TLM deltar och att 90 % får ett arbete eller tar mätbara  steg mot jobb under tiden de är med i mentorprogrammet.  

Dessa mål mäts med två projektindikatorer: 

 1. Andel av de 500 deltagande TLM som hittar eller tar mätbara steg mot jobb under tiden  de är med i mentorprogrammet. Målvärde: 90 % 

Mätbara steg mot jobb innebär: 

 • praktik eller relevant utbildning för det arbete hen vill ha, eller
 • minst två fler arbetsintervjuer, eller 
 • uppfyller minst fem av följande:
  •  upprättat eller förbättrat CV eller personligt brev
  • utvidgat sitt yrkesmässiga nätverk
  • fått en referens
  • besökt en arbetsplats
  • lärt sig mer om olika utbildningsinsatser
  • lärt sig mer om sociala koder
  • förbättrat svenska
  • förbättrat yrkessvenska
 1. Andel av de 500 deltagande TLM som har fått ett utökat nätverk under tiden de är med i  mentorprogrammet. Målvärde: 80 % 

För att en deltagande TLM ska anses ha fått ett utökat nätverk under tiden de varit med i  programmet krävs att denne uppger att hen:  

 • har ett utökat nätverk, eller 
 • känner minst två fler svenska personer som har erfarenhet av att jobba med  samma eller nästan samma saker som TLM:en 

I nuläget utgörs större delen av Nema Problemas resultatmätning av deltagarenkäter och  intervjuer. Adepter besvarar en baslinjeenkät i samband med programstarten, en resultatenkät i  samband med att programmet avslutas samt ytterligare en resultatenkät ett år efter avslutat  program. Mentorer besvarar baslinjeenkät och resultatenkät. Syftet med dessa enkäter är i  huvudsak att mäta utfallet av programmet. Därtill genomförs semistrukturerade intervjuer med  ett litet urval av deltagarna (både adepter och mentorer) halvårsvis, framför allt för hjälpa Nema  Problema att uppskatta samband mellan prestationer och utfall/effekter. Det går även att se mer  om detta i den bifogade projektrapporten. 

Under JST så är planeringen att starta 10 programomgångar med cirka 50 deltagare i respektive  omgång. 

* Målgruppen för utlysningen är TLM med följande grund för uppehållstillstånd:
1. Anhöriginvandrare
2. Kvotflyktingar
3. Massflyktsdirektivet och vederbörande behöver ha barn

Beskrivning uppdrag 

Inom ramen för JST så avser Nema Problema att genomföra en kontrollgruppsstudie som,  parallellt med Nema Problemas interna effektmätning mot projektets indikatorer, undersöker  vilken effekt mentorverksamhet kan ha för nyanländas steg mot arbetsmarknaden.  Förändringsteorin är grunden i Nema Problemas hypotes för förändring och vi vill genom denna  studie undersöka om och hur integration på arbetsmarknaden gynnas av den approachen. 

Syfte 

Syftet med kontrollgruppstudien är att isolera projektets effekter för målgruppen. Genom  kontrollgruppsstudien vill vi kunna påvisa de effekter mentorprogrammet har för målgruppen.  De effekterna vi vill isolera rör de programindikatorer som redogjorts för under beskrivning av 

JST. Vidare vill vi kunna använda resultatet i studien för att kunna påvisa eventuella  samhällskostnader som besparats med hjälp av programmet. 

Beställning 

Upphandlad extern utvärderare ska bidra med expertis för att säkerställa att syftet med  kontrollgruppsstudien uppnås.  

Uppdraget kommer omfatta: 

 •  att säkerställa adekvat design på studien
 • genomförandefas
 • utvärdering av resultat
 • medverkan i upprättande av resultatrapport

Under studien så kommer personal på Nema Problema ansvara för deltagarkontakt och  administration. Extern utvärderare ska alltså enbart lägga tid på sådana uppgifter som kräver  expertis och inte lägga tid på uppgifter som personal på Nema Problema kan genomföra. 

Tidsplan 

Nema Problema planerar att starta tre omgångar per termin under tiden som är aktuell för  kontrollgruppsstudien. 

 • Hösten 2023
  • 1. September > 8 månader
  • 2. Oktober/november > 8 månader
  • 3. November > 8 månader**

Nema Problema önskar att mätningen startar vid första omgången HT 2023, det vill säga i  september. Studien ska vara genomförd och utvärderad 30 november 2024. 

**Denna omgång genomförs troligtvis digitalt med deltagare från andra delar av landet än övriga omgångar. Kanske är
den därför inte jämförbar med övriga omgångar och därmed inte aktuell för kontrollgruppsstudien.

Anbudsförfarande 

Varmt välkommen att lämna in ett anbud. Anbudet ska innehålla: 

 • Specificerat kostnadsförslag för utförande inkluderat lönekostnader samt andra  kostnader ska vara beskrivna i budget. 
 • Beskrivning av leverantörens kapacitet/kompetens att ta sig an uppdraget
 • Beskrivning av angreppssätt och metoder för hur uppdraget kommer genomföras,  exempelvis görs detta genom en projektplan. 

Period för offerter 

Deadline för extern utvärderare att lämna in offert är 30 april 2023. 

2 Denna omgång genomförs troligtvis digitalt med deltagare från andra delar av landet än övriga omgångar. Kanske är  den därför inte jämförbar med övriga omgångar och därmed inte aktuell för kontrollgruppsstudien.

Anbuden skickas till info@nemaproblema.se. Märk mailet KONTROLLGRUPPSSTUDIE  JOBBSTEGET TILLSAMMANS. Vid frågor eller funderingar kontakta Martina Roos. 

Period för urval extern utvärderare 

Nema Problema kommer lämna svar på offerter senast 31 maj 2023. 

Beställare 

Nema Problema 

Organisationsnummer: 802505-9208 

Kontaktperson: Martina Roos, Tel: 079-321 90 26 martina@nemaproblema.se 

Bilagor 

Projektrapport Jobbsteget 

Förändringsteori Jobbsteget Tillsammans

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.